Säännöt

VAASAN TEKNILLINEN SEURA ry:n SÄÄNNÖT

Seuran kokouksen hyväksymät 11.12.2012; sääntömuutos merkitty yhdistysrekisteriin 10.9.2013. Seura perustettu 17.5.1919 nimellä Vaasan Teknikkojen Seura ja merkitty yhdistysrekisteriin nimellä Vaasan Teknillinen Seura r.y. 26.2.1953 N:o 62444.

Nimi ja kotipaikka
1§ Yhdistyksen nimi on “Vaasan Teknillinen Seura ry”. Kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Tarkoitus
2§ Seuran tarkoituksena on toimia diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja insinöörien yhdyssiteenä ja tukea heidän pyrkimyksiään sekä edistää suomalaisen teknillisen kirjallisuuden, teknillisten tieteitten, tekniikan ja teollisuuden kehitystä.

Toiminnan laatu
3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää kokous-, esitelmä- ynnä muita samantapaisia tilaisuuksia, harjoittaa teknillistä julkaisutoimintaa, tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja ryhtyy muihin samantapaisiin tarkoituksenmukaisiksi katsottuihin toimenpiteisiin. Toimintansa tukemiseksi seura vastaanottaa avustuksia, lahjoja ja jälkisäädöksiä. Seura voi myöskin tarkoitusperiensä tukemiseksi toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä sekä omistaa kiinteistöjä.

Jäsenet
4§ Seuran jäsenet ovat kunniajäseniä, ainaisjäseniä tai vuosijäseniä.
Kunniajäsenekseen voi seura johtokunnan esityksestä kutsua henkilön, joka toimintansa johdosta tekniikan tai teollisuuden alalla tai muiden erinomaisten ansioittensa perusteella on tämän kunnianosoituksen arvoinen. Kutsumista tulee kannattaa vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä.
Ainaisjäseneksi hyväksyy johtokunta anomuksesta seuran jäsenen, joka on ollut seuran maksavana jäsenenä kolmekymmentä vuotta. Erikoistapauksessa voi johtokunta muutenkin siirtää vuosijäsenen ainaisjäseneksi. Aikaisempien sääntöjen perusteella saavutetut ainaisjäsenoikeudet säilyvät.
Vuosijäseneksi voidaan ottaa anomuksesta jokainen diplomi-insinööri, arkkitehti, insinööri tai muu teknillisistä ratkaisuista vastaava henkilö, jonka jäsenyyttä on kaksi seuran jäsentä suositellut ja joka johtokunnan esityksestä yleisessä kokouksessa hyväksytään jäseneksi vähintään 2/3:lla annetuista äänistä.
Jäsen, joka haluaa erota seurasta, ilmoittakoon siitä lainmukaisesti seuralle. Ilmoitus esitetään seuran lähinnä seuraavassa kokouksessa ja ilmoituksentekijä on vapaa seuran jäsenyydestä saman vuoden lopussa.
Jäsenen, joka sopimattomalla käytöksellä tai muulla tavoin vahingoittaa seuran mainetta tai toimintaa, seura voi johtokunnan esityksestä erottaa, jos vähintään 3/4 annetuista äänistä tätä kannattaa.
Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka jättää täyttämättä maksuvelvollisuutensa.


Maksut
5§ Seuran jäsenen on vuosittain suoritettava jäsenmaksu. Seuran päätöksellä, jota kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä, voi seura määrätä erikoistarkoituksia varten jäsenten suoritettavaksi enintään vuosijäsenmaksun suuruisen lisämaksun.
Syyskaudella seuran jäseneksi hyväksytty henkilö suorittaa puolet vuosimaksusta.
Ainaisjäsen on vapautettu vuotuisista jäsenmaksuista, mutta ei mahdollisista lisämaksuista.
Kunniajäsen on vapaa sekä jäsen- että lisämaksuista.


Hallinto
6§ Seuran asioita hoitaa seitsemän jäsenen muodostama johtokunta, joka valmistelee seuran ratkaistavat asiat, toimeenpanee seuran tekemät päätökset, kutsuu kokoon seuran jäsenet ja suorittaa tarpeelliset valmistelut, huolehtii seuran omaisuuden hoidosta, laatii esitykset viranomaisille, antaa ohjeet seuran toimihenkilöille, ylläpitää tarvittaessa yhteyttä ammatillisiin yhdistyksiin, yhteisöihin ja yksityisiin henkilöihin.
Johtokuntaan kuuluu:
puheenjohtaja, joka seuran kokouksissa johtaa keskustelua, kutsuu johtokunnan kokoon ja huolehtii seuran pyrinnöistä,
varapuheenjohtaja, joka puheenjohtajan estyneenä ollessa hoitaa hänen tehtäviään,
sihteeri, joka pitää pöytäkirjaa ja hoitaa seuran arkistoa,
rahastonhoitaja, joka hoitaa seuran omaisuutta ja tekee kalenterivuosittain tilinpäätöksen, joka on jätettävä toiminnantarkastajille ennen seuraavan vuoden helmikuun 1. päivää,
isäntä, joka huolehtii kokousjärjestelyistä
sekä
kaksi johtokunnan muuta jäsentä.
Johtokunta sopimansa työnjaon mukaisesti laatii lähetettävät kirjelmät, pitää jäsenluetteloa sekä huolehtii retkeily-, juhla- ym. tilaisuuksien vaatimista käytännöllisistä toimenpiteistä.
Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme jäsentä on läsnä. Jos äänet menevät tasan johtokunnan kokouksessa, voittaa mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, vaaleissa kuitenkin arpa.
Johtokunta voi asettaa valiokuntia valmistelemaan ja hoitamaan taloudellisia ja ammatillisia asioita ja järjestämään tilaisuuksia sekä määrää valiokuntien kokoonpanot ja vallan laajuuden. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Kokoukset
7§ Seura kokoontuu johtokunnan kutsusta vähintään neljästi vuodessa.
Joulukuussa pidettävässä kokouksessa, jota kutsutaan vaalikokoukseksi, valitaan seuran johtokuntaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, isäntä ja kaksi muuta jäsentä seuraavaksi kalenterivuodeksi umpilipuin, ellei yksimielisesti suostuta avoäänestykseen, vahvistetaan johtokunnan laatima talousarvio jäsenmaksuineen seuraavaa kalenterivuotta varten, valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan seuran ja sen hallussa olevien rahastojen taloutta ja hallinnointia seuraavalta kalenterivuodelta, seuran kassan, arvopaperit ja muun omaisuuden, ja on toiminnantarkastajien jätettävä ennen helmikuun viimeistä päivää johtokunnalle kertomus toiminnantarkastuksesta ynnä lausunto vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.
Maaliskuussa pidettävässä kokouksessa, jota kutsutaan vuosikokoukseksi, esitetään seuran toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilit ja toiminnantarkastuskertomus, päätetään vastuuvapaudesta sekä päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.
Puheenjohtajan suostumuksella saa jäsen tuoda seuran tilaisuuksiin seuraan kuulumattomia.

Ilmoitukset
8§ Seura kutsutaan koolle kirjeitse tai lehti-ilmoituksella tai yhdistyksen nettisivuilla tai sähköpostitse tai sähköpostilistalla tai tekstiviestillä viimeistään kaksi päivää ennen kokousta.

Toiminnan lopettaminen
9§ Jos seura purkaantuu tahi lakkautetaan, käytettäköön sen varat seuran tekemän päätöksen mukaisesti suomalaisen tekniikan ja etupäässä suomenkielisen teknillisen kirjallisuuden hyväksi.

Sääntöjen muutos
10§ Ehdotus sääntöjen muuttamisesta tahi seuran purkamisesta on esitettävä kahdessa kokouksessa ja hyväksytään kolmannessa, jos vähintään kolme neljännestä kaikista äänestyksessä annetuista äänistä asiaa kannattaa.

%d bloggaajaa tykkää tästä: